GLAMTEC

GLAMTEC | DESIGNED FOR WATER

Emocje, które trzeba odkryæ i prze¿yæ, efekt po³¹czenia nowej koncepcji powierzchni – delikatnej, a zarazem wytrzyma³ej – z kreatywnoœci¹ i krawieckim kunsztem Glamory. Wszystkie elementy kolekcji idealnie wpisz¹ siê w ka¿dy projekt i zaspokoj¹ wszelkie wymogi estetyczne, nie musz¹c obawiaæ siê kontaktu z wod¹, par¹ czy wilgoci¹. W spa lub w oœrodkach wypoczynkowych b¹dŸ w kabinie prysznicowej GLAMTEC to trwa³y element architektury, który mo¿na wykorzystaæ w niezliczonych interpretacjach projektowych. To innowacja, która otrzyma³a nagrodê Designer Kitchen & Bathroom Awards 2015, jedno z najcenniejszych na œwiecie wyró¿nieñ w dziedzinie designu.